Skip to content
   
  Xenergic tilldelas omkring 2,5 miljoner euro av Europeiska innovationsrådet

  Lundaföretaget Xenergic, som utvecklar teknik för energisnåla minnen, har i en hård konkurrens fått godkännande om finansiellt stöd med omkring 2,5 miljoner euro från EIC Accelerator ett arbetsprogram inom Europeiska innovationsrådet.

  Europeiska innovationsrådets arbetsprogram EIC Accelerator har till uppgift att genom finansiering stödja små och medelstora deep-tech företag i Europa så att dessa kan utveckla och expandera högeffektiva innovationer och därmed lösa samhällsutmaningar. Genom anslaget kommer Xenergic att kunna anpassa och marknadsföra sina produkter för de mesta avancerade och energikrävande processorerna på marknaden, och därmed bidra till att drastiskt minska energiförbrukningen. Xenergics minneslösningar kommer att bli de snabbaste på marknaden samtidigt som de leder till att energiförbrukningen kraftigt minskar.

  I finansieringsomgången sökte över tusen bolag från hela Europa finansiering från programmet som totalt för åren 2021 – 2027 har ett värde av en miljard euro. Endast sju procent av ansökningarna beviljades medel i denna omgång, och i den hårda konkurrensen blev Lunda företaget Xenergic en av de utvalda. 

  ”Vi är mycket stolta och glada över att ha fått EIC Accelerators prestigefyllda anslag. Anslaget bekräftar relevansen av Xenergics unika teknologi och dess betydelse för marknadens behov av strömsnåla processorer vilket är viktigt  för energikrävande datacenter. Vi ser därmed också att  Xenergics minneslösningar bidrar till att stärka  den europeiska konkurrenskraften inom halvledar området”, säger Dr. Babak Mohammadi, VD och medgrundare av Xenergic.

  Xenergics teknik revolutionerar minnesteknologin. Det så kallade cacheminnet upptar idag drygt ¾ av totalytan i integrerade minneskretsar och står för mer än hälften av strömförbrukningen. Genom att både minska storleken och strömförbrukningen kan Xenergic både förlänga batteritid och drastiskt minska den stora strömförbrukningen för till exempel stora datorhallar. Behovet av yteffektiva, strömsnåla cacheminnen spänner från uppkopplade vardagsföremål, hushållsapparater, bilar till servrar i stora datorhallar och infrastruktur för nätverk.

  The Lund-based company Xenergic, which develops technology for energy-efficient memories, has received approval for financial support with around 2.5 million euros from the EIC Accelerator, a work program within the European Innovation Council.

  The European Innovation Council’s work program EIC Accelerator is tasked with funding small and medium-sized deep-tech companies in Europe so that they can develop and expand highly effective innovations and thereby solve societal challenges. Through the grant, Xenergic will be able to adapt and market its products for the most advanced and energy-demanding processors on the market, and thus contribute to drastically reducing energy consumption. Xenergic’s memory solutions will be the fastest on the market while leading to a sharp reduction in energy consumption.

  In the financing round, over a thousand companies from all over Europe applied for financing from the program, which in total for the years 2021 – 2027 has a value of one billion euros. Only seven percent of the applications were granted funds in this round, and in the fierce competition, the Lunda company Xenergic became one of the selected.

  “We are very proud and happy to have received the EIC Accelerator’s prestigious grant. The grant confirms the relevance of Xenergic’s unique technology and its importance for the market’s need for low-power processors, which is important for energy-demanding data centers. We therefore also see that Xenergic’s memory solutions contribute to strengthening European competitiveness in the semiconductor industry,” says Dr. Babak Mohammadi, CEO and co-founder of Xenergic.

  Xenergic’s technology is revolutionizing memory technology. On-chip memory today occupies roughly ¾ of the total area in integrated memory circuits and accounts for more than half of the power consumption. By reducing both the size and power consumption, Xenergic can reduce costs, extend battery life, and drastically reduce the large power consumption in, for example, large computer halls. The need for area-efficient, low-power cache memories ranges from connected everyday objects, household appliances, cars to servers in large computer halls and infrastructure for networks.